കമ്പനി പേര്: ട്രെൻഡിൻ ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം: റൂം 06 13A/F സൗത്ത് ടവർ വേൾഡ് ഫിനാൻസിംഗ് CTR പോർട്ട് സിറ്റി 17 കന്റോണൽ റോഡ് TST KL KL HK

ഡയറക്ടർ: ഷേർലി

ഇ-മെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ: 524754

വാറ്റ്: 524754

നിയമപരമായ പ്രതിനിധി: ഗ്രീൻബെർഗ് ട്രൗറിഗ്, LLP | 4 Embarcadero Ctr, Ste. 3000 | സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, CA 94111-5983